Eucommia

Species

Scientific NameCommon Name
Eucommia ulmoides Hardy rubber-tree