Asclepias tuberosa - Photos

Asclepias tuberosa - Marcia E. Moore

Asclepias_tuberosa_MMoore_01.jpg (1 of 26)